Contract colaborare agentii imobiliare

| Tip Contracte | August 15, 2012

DATAT _____._____.20____

S.C. _____________ S.R.L.
în calitate de Colaborator

şi

S.C. ____________________________ S.______
în calitate de Beneficiar

CONTRACT DE COLABORARE


Astăzi, _____._____.20____, între:
S.C. __________________________ S._______., persoană juridică de naţionalitate română, cu sediul în ______________________________________________________, Cod Unic de Înregistrare – ______________, număr de ordine la Oficiul Registrului Comerţului ______________ – J_____/________/________, cont bancar nr. _____________________________ deschis la Banca __________________________________, reprezentată prin Dl. _________________________________________________, domiciliat în _____________________________________________________________________________, în calitate de____________, pe de altă parte, în calitate de colaborator (denumită, în continuare, „Colaboratorul”);
şi
S.C. __________________________ S._______., persoană juridică de naţionalitate română, cu sediul în ______________________________________________________, Cod Unic de Înregistrare – ______________, număr de ordine la Oficiul Registrului Comerţului ______________ – J_____/________/________, cont bancar nr. _____________________________ deschis la Banca __________________________________, reprezentată prin Dl. _________________________________________________, domiciliat în _____________________________________________________________________________, în calitate de ___________, pe de o parte, în calitate de beneficiar (denumit, în continuare, „Beneficiarul”),
fiecare din părţile de mai sus fiind denumită, în continuare, în mod individual, „Partea” şi, în mod colectiv, „Părţile”,
Având în vedere faptul că:
Beneficiarul este o societate comercială autorizată să desfăşoare activităţi de agenţie imobiliară;
Colaboratorul este o societate comercială autorizată să acţioneze pe piaţa imobiliară, inclusiv ca agenţie imobiliară, şi, în consecinţă, are posibilitatea şi capacitatea de a identifica şi atrage pentru Beneficiar persoane fizice şi/sau juridice române şi/sau străine interesate în contractarea unor servicii de specialitate furnizate de o agenţie imobiliară (denumite, în continuare, „Clientela” ori „Clienţii” sau, după caz, „Clientul”);
Beneficiarul este interesat să presteze serviciile sale specifice în favoarea Clienţilor;
Declaraţia Beneficiarului dată prin prezentul contract, potrivit căreia a luat act şi este pe deplin de acord cu faptul că Colaboratorul nu îi garantează sub nici o formă furnizarea de Clienţi;
A fost încheiat prezentul contract de colaborare (denumit în continuare „Contractul”),
în următorii termeni şi condiţii:
ART. 1 – OBIECTUL CONTRACTULUI
Prezentul Contract are valoarea juridică a unei convenţii unilaterale, potrivit căreia:
(a) Pe de o parte, Colaboratorul are deplina facultate de a identifica şi atrage Clientela pentru Beneficiar, la libera sa apreciere, nefiind ţinut de executarea vreunei obligaţii, oricât de uşoare, în temeiul prezentului Contract; iar,
(b) Pe de altă parte, în cazul în care, totuşi, Colaboratorul, pe durata valabilităţii prezentului Contract, va identifica şi atrage Clienţi pentru Beneficiar, acesta este obligat:
Să negocieze, cu fiecare din aceşti Clienţi, încheierea de contracte de comision, potrivit scopului urmărit de fiecare Client în parte (denumite, în continuare, „Contractele de Comision”),
În cazul încheierii Contractele de Comision, să-şi execute integral şi corespunzător obligaţiile asumate prin acestea şi, în mod specific, să încaseze de la fiecare Client în parte comisionul convenit cu aceştia;
Să plătească Colaboratorului preţul prevăzut la Art. 2 de mai jos, în cuantumul, condiţiile şi termenul acolo menţionate.
Părţile convin, în mod expres, că:
(c) Colaboratorul nu garantează, sub nici o formă, efectuarea vreunui demers ori diligenţe, oricât de uşoare, în vederea identificării şi atragerii Clientelei pentru Beneficiar;
(d) Colaboratorul nu garantează, sub nici o formă, rezultatul identificării şi atragerii de Clienţi pentru Beneficiar, fiind, în mod specific, exonerat integral de orice răspundere în acest sens;
(e) Ca urmare a faptului că rolul său poate consta numai în facilitarea contactului Beneficiarului cu Clienţii, Colaboratorul nu garantează, sub nici o formă, pentru seriozitatea Clienţilor şi nici pentru îndeplinirea oricărora dintre obligaţiile pe care aceştia şi le-ar asuma faţă de Beneficiar prin Contractele de Comision;
(f) Prin prezentul Contract, Colaboratorul nu constituie, sub nici o formă, vreun drept de exclusivitate în favoarea Beneficiarului, având deplina libertate, pe de o parte, de a identifica sau nu Clientela, iar, pe de altă parte, în cazul identificării acesteia, de a o furniza sau nu Beneficiarului.
Beneficiarul are dreptul exclusiv de a negocia şi conveni, cu fiecare din Clienţii furnizaţi de Colaborator, comisionul cuvenit pentru executarea obligaţiilor ce îi revin Beneficiarului în temeiul Contractelor de Comision respective.

ART. 2 – PREŢUL CONTRACTULUI
Pentru fiecare Client identificat de Colaborator şi furnizat Beneficiarului, acesta va achita Colaboratorului un preţ în cuantum de _________ % (în litere: _______________-la-sută) din valoarea comisionului încasat de către Beneficiar de la Clientul respectiv, în termen de _______ (în litere: _______________) zile de la data încasării acestuia.

ART. 3 – DURATA CONTRACTULUI
Contractul produce efecte de la data încheierii sale.
Prezentul Contract se încheie pe o durată de ___ (în litere: _____) luni.
În cazul în care oricare din Părţi nu comunică, în scris, celeilalte intenţia de a nu prelungi Contractul, atunci, la data expirării termenului menţionat la alin. (2) de mai sus, acesta se consideră prelungit de drept pentru un nou termen de ___ (în litere: ___) luni, în aceleaşi condiţii. Intenţia neprelungirii Contractului poate fi comunicată oricând, pe durata valabilităţii acestuia.

ART. 4 – ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Contractul încetează prin expirarea duratei sale, în cazul în care oricare din Părţi notifică celeilalte Părţi intenţia de a nu prelungi Contractul, potrivit dispoziţiilor Art. 3 alin. (3) de mai sus.
Anterior expirării duratei sale, Contractul încetează în oricare din următoarele cazuri:
(a) Prin acordul Părţilor, la data realizării în scris a acestui acord;
(b) În cazul declarării falimentului şi al dizolvării voluntare sau judiciare a Colaboratorului, la data rămânerii irevocabile a acestor operaţiuni;
(c) În cazul declarării falimentului şi al dizolvării voluntare sau judiciare a Beneficiarului, la data rămânerii irevocabile a acestor operaţiuni.
Părţile nu au dreptul de a denunţa unilateral Contractul.
Neîndeplinirea culpabilă a oricăreia dintre obligaţiile asumate de către Beneficiar prin Contract atrage rezilierea de plin drept a acestuia, fără somaţie sau notificare, fără intervenţia instanţei şi fără nici o altă formalitate, la data la care obligaţia neexecutată culpabil este exigibilă. Prin neîndeplinire culpabilă, în sensul prezenzului Contract, se înţelege neexecutarea totală sau parţială, precum şi executarea necorespunzătoare, adică în afara condiţiilor şi cu depăşirea termenelor stabilite, a oricăreia din obligaţiile contractuale, nexecutare care nu se datorează unui caz de forţă majoră. Prin forţă majoră Părţile înţeleg acele evenimente exterioare, cu caracter excepţional, absolut imprevizibile şi absolut insurmontabile, care împiedică Beneficiarul să îşi îndeplinească în mod corespunzător obligaţiile contractuale.
Clauza menţionată la alin. (4) de mai sus are valoarea juridică a unui pact comisoriu de gradul IV. Este subînţeles că Colaboratorul are dreptul, la alegerea sa exclusivă, fie de a invoca intervenirea pactului comisoriu, fie de a acorda Beneficiarului, în mod expres, un termen de graţie în vederea îndeplinirii obligaţiei respective, fie de a cere executarea silită a obligaţiei neîndeplinite culpabil.

ART. 5 – RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
În cazul în care Beneficiarul, în mod culpabil, nu îşi îndeplineşte în mod corespunzător, în tot sau în parte, obligaţiile ce îi revin în temeiul Contractului, Colaboratorul are dreptul la despăguburi pentru toate prejudiciile suferite din această cauză, inclusiv daunele indirecte şi beneficiile nerealizate.
În cazul întârzierii de către Beneficiar a plăţii către Colaborator a preţului menţionat la Art. 2 alin. (1) de mai sus, Beneficiarul va achita penalităţi în cuantum de _________ % (în litere: _______________-la-sută)/ zi de întârziere din valoarea sumei neachitate.
În mod specific, Beneficiarul va achita Colaboratorului o penalitate contractuală în cuantum de __________ € (în litere: _____________-euro), în oricare din următoarele situaţii, pe care Părţile le declară, în mod expres, cazuri de neexecutare culpabilă a Contractului de către Beneficiar:
(g) În cazul în care Beneficiarul încheie Contracte de Comision, cu Clienţi furnizaţi de Colaborator, fără a-l anunţa pe acesta din urmă, fără a-i anunţa încasarea comisionului şi fără a-i plăti preţul menţionat la Art. 2 alin. (1) de mai sus;
(h) În cazul în care Beneficiarul anunţă încheierea Contractelor de Comision, încasează comisionul agreat cu Clienţii, dar îi nu plăteşte Colaboratorului, integral sau parţial, preţul, indiferent de motiv, dar inclusiv pe considerentul fals al neîncasării comisionului ori pe cel al declarării unei valori mai mici decât cea încasată în realitate.
Plata penalităţii menţionată la alin. (3) de mai sus devine exigibilă la data primirii de către Beneficiar a notificării Colaboratorului, prin care acesta îi denunţă unul din cazurile de mai sus.
Executarea obligaţiilor pecuniare prevăzute de prezentul Contract, cu tilu de preţ ori daune-interese convenţionale sau judiciare subzistă încetării Contractului, din orice motiv, dacă drepturile corelative acestor obligaţii au luat naştere pe durata valabilităţii Contractului.

ART. 6 – COMUNICĂRI
În măsura în care nu s-a prevăzut altfel prin Contract, notificările şi comunicările dintre Părţi se vor realiza prin scrisoare sau fax şi vor fi considerate valabile în următoarele condiţii:
Dacă comunicarea se face prin scrisoare recomandată, va produce efecte de la data confirmării de primire;
Dacă comunicarea se face prin scrisoare simplă, va produce efecte de la data înregistrării la registratura destinatarului;
Dacă comunicarea se face prin transmisiune fax, va produce efecte de la data transmiterii, dacă aparatul fax al expeditorului are capacitatea de înregistrare a datei transmisiunii. În caz contrar, va produce efecte de la data confirmării scrise a primirii transmisiunii fax de către destinatar.
Comunicările verbale sau prin e-mail vor produce efecte numai de la data confirmării lor scrise de către destinatar.

ART. 7 – ALTE DISPOZIŢII
În vederea identificării Clienţilor furnizaţi de către Colaborator Beneficiarului şi a ţinerii unei evidenţe a Clientelei cu care Beneficiarul a încheiat Contracte de Comision, a comisioanelor încasate de acesta şi a preţului aferent plătiti Colaboratorului, Părţile convin asupra modelului de tabel anexat prezentului Contract, ce face parte integrantă din acesta (Anexa 1), care este structurat pe trei categorii de rubrici:
identificarea Clienţilor şi data furnizării acestora, urmate de semnătura şi ştampila Părţilor;
numărul şi data fiecărui Contract de Comision, valoarea comisioanelor stabilite prin Contractele încheiate cu Clienţii respectivi, urmate de semnătura şi ştampila Părţilor;
numărul şi data actului justificativ pentru încasarea respectivă, valoarea încasată, preţul cuvenit Colaboratorului din valoarea încasată, data plăţii acestui preţ, urmate de semnătura şi ştampila Părţilor.
Contractul poate fi modificat de către Părţi numai prin act adiţional încheiat în formă scrisă.
Litigiile legate de încheierea, executarea, suspendarea, modificarea, încetarea şi interpretarea Contractului vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar, în caz contrar, de către instanţele judecătoreşti competente din _____________ .
Părţile declară că prezentul Contract reprezintă integralitatea înţelegerii dintre ele şi că alte acorduri cu privire la sau în legătură, directă sau indirectă, cu obiectul Contractului nu mai există, orice alte eventuale astfel de înţelegeri încetând de drept şi fără nici o altă formalitate la data încheierii prezentului Contract.
Neexercitarea de către oricare din Părţi a oricăruia din drepturile născute din prezentul Contract nu va fi interpretată drept renunţare la acel drept.
Eventuala nevalabilitate a oricăreia din clauzele Contractului nu se va răsfrânge asupra celorlalte clauze.
Ori de câte ori una sau mai multe din clauzele prezentului Contract va fi primitoare de mai multe înţelesuri, aceasta va fi interpretată în sensul în care va putea produce vreun efect, avându-se în vedere şi coroborarea sa cu celelalte clauze, iar nu în cel în care nu ar produce nici unul.
Prezentul Contract a fost încheiat în 2 (în litere: două) exemplare originale, fiecare cu aceeaşi valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

 

Colaborator                                                                                                       Beneficiar
S.C. _____________ S.R.L.                                                                       S.C. __________________________ S.______
Prin                                                                                                                      Prin
Nume: _________________________________                        Nume: ________________________________
Calitatea: Administrator                                                                            Calitatea: Administrator
Semnătura şi ştampila: ____________________                         Semnătura şi ştampila: ____________________

   

3,006 Total afisari, 2 astazi

  

Link-uri sponsorizate

Lasa un raspuns

Trebuie sa fii autentificat pentru a posta comentarii.

Anunturi sponsorizate


Categorii articole blog