Contract comision

| Tip Contracte | August 14, 2012

CONTRACT DE COMISION
PENTRU INTERMEDIERE A LOCATIUNII DE IMOBILE

I. PARTILE CONTRACTANTE
1. SC ____________________________ cu sediul in _____________________, str. ____________, nr. ______, inscrisa la Registrul Comertului sub nr. ________________, CUI _____________________, reprezentata prin __________________________,, in calitate de COMISIONAR
2. SC ____________________________ cu sediul in _____________________, str. ____________, nr. ______, inscrisa la Registrul Comertului sub nr. ________________, CUI _____________________, reprezentata prin __________________________, in calitate de COMITENT

II. OBIECTUL CONTRACTULUI. DATE GENERALE
Obiectul contractului il constituie mandatul fara reprezentare, dat COMISIONARULUI de catre COMITENT pentru a intermedia selectionarea de imobile cu destinatia ___________________________ in localitatea _____________.
Imobilele trebuie sa fie in stare buna d.p.d.v. al constructiei cat si a utilitatilor aferente.

III. OBLIGATIILE PARTILOR
1. COMITENTUL are urmatoarele obligatii:
a) sa puna la dispozitia COMISIONARULUI toate informatiile ce-i sunt necesare in vederea cautarii unor imobile cit mai apropiate de cerintele sale;
b) sa plateasca comisionul in conditiile de mai jos;
c) sa se prezinte la solicitarea COMISIONARULUI pentru vizionarea imobilelor gasite de acesta, semnand fisa de vizionare;
d) sa-l informeze pe COMISIONAR asupra imobilelor alese si sa-i comunice acestuia data stabilita pentru incheierea contractului de locatiune pentru imobilul in cauza.

2. COMISIONARUL are urmatoarele obligatii:
a) sa utilizeze baza sa de date si sa o puna la dispozitia COMITENTULUI pentru a indeplini prezentul contract;
b) sa-l informeze pe COMITENT asupra imobilelor gasite si sa-i puna la dispozitie acestuia informatiile referitoare la chiria solicitata de proprietar, aplasament, suprafata, etc;
c) sa asigure prin agentii sai si impreuna cu COMITENTUL vizionarea imobilelor astfel gasite sau aflate in oferta constatata pe baza fisei de vizionare semnata de ambele parti;
d) sa se asigure ca imobilele selectate sunt libere de orice sarcini, fara ipoteca sau alte servituti (in afra de cele fortate);
e) imobilele selectate trebuie sa aiba regimul proprietatii clar definit, dreptul proprietarului fiind intabulat in cartea funciara,
f) proprietarul locator trebuie sa aiba intreaga capacitate de exercitiu si sa poata dispine fara nici o ingradire asupra bunului imobil,
g) sa-l asiste pe COMITENT la incheierea contractului de locatiune pentru imobile;
h) sa sustina si sa apere interesele COMITENTULUI in afara tertilor in legatura cu obiectul prezentului contract

IV. CONDITII DE PLATA. COMISION
1. Partile stabilesc de comun acord un comision fix reprezentand _____% din chiria primei luni de inchiriere, convenite in contractul de locatiune incheiat de Comitent cu proprietarul, in echivalent in ROL la cursul BNR din ziua platii.
2. COMITENTUL va plati COMISIONARULUI comisionul stabilit in termen de 15 zile de la data incheierii prezentului contract in contul nr. _____________________ deschis ______________________, sub conditia incheierii contractului de locatiune.
3. Pentru intarzierile la plata comisionului, COMITENTUL va plati penalitati de 0,04% / zi intarziere.

V. CLAUZE FINALE
1. Prezentul contract este incheiat pe o durata determinate de finalizarea lui prin inchirierea imobilului de catre COMITENT ori pana la momentul retragerii mandatului de catre COMITENT..
2. Partile semnatare ale prezentului contract sunt raspunzatoare de indeplinirea intocmai a obligatiilor asumate, sub sanctiunea de daune interese.
3. Modificari asupra prezentului se pot face cu acordul scris al ambelor parti.
4. Litigiile ivite intre parti izvorate din incheierea, derularea sau finalizarea prezentului contract, care nu au putut fi solutionate pe cale amiabila vor fi inaintate spre solutionare instantelor judecatoresti competente de la sediul Comitentului.
5. Prezentul contract de comision se supune prevederilor Codului comercial art. 405- 412. Orice operatiune efectuata de catre comisionar pentru a fi opozabila comitentului trebuie adusa la cunostinta acestuia in scris si acceptata de catre el.

Incheiat de parti in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi data de ____________________, la sediul COMISIONARULUI..

COMITENT COMISIONAR

 

954 Total afisari, 1 astazi

  

Link-uri sponsorizate

Lasa un raspuns

Trebuie sa fii autentificat pentru a posta comentarii.

Anunturi sponsorizate


Categorii articole blog