Contract intermediere cumparare

| Tip Contracte | August 14, 2012

CONTRACT DE INTERMEDIERE PENTRU CUMPARARE Nr. __________ din ____/____/______   Intervenit intre: A. Dl./dna. _______________________________ in calitate de _____________ angajat la _________________, cu sediul in ________, str. ______________, nr. _____, reprezentata legal prin ____________________________ avand functia de ___________________, si, B. Dl./dna. _______________________________ cu domiciliul in __________, str. ______________, nr. ____, bl. ____, ap. ____, posesor [...]

769 Total afisari, 1 astazi

Promisiune vanzare cumparare

| Tip Contracte | August 14, 2012

PROMISIUNE DE VANZARE-CUMPARARE Incheiata azi …../…../………., intre subsemnatii: ………………………………………………… domiciliat(a) in ……………………… str. …………………………, nr. ….., bl. ……, ap. ……, identificat(a) cu CI/BI seria …….. numar ………………… in calitate de promitent vanzator, pe de o parte, si ……………………………………………… domiciliat(a) in ……………………… str. …………………………, nr. ….., bl. ……, ap. ……, identificat(a) cu CI/BI seria …….. numar [...]

972 Total afisari, 1 astazi

Anunturi sponsorizate


Categorii articole blog